GUEST BOOK

  POST YOUR COMMENT
Name
Email
views:
Enter The Above Text  
 
  VIEWS POSTED
Marco, posted on : 10-12-2015
இந த ய வ ட தல ப ப ர ல ம ஸ ல ம கள ! PART 1 ஏக த பத த ய வ ள ள யர கள ன க ழ அட ம ப பட ட க டந த இந த ய , ச தந த ரக க ற ற ச ச வ ச த த 65 வர டங கள கடந த வ ட டன. இன ற இந த யர கள அன வர ம மக ழ ச ச ய ட 65 -வத ச தந த ர த னத த க க ண ட ட க ன ற இவ வ ள ய ல , இந த யச ச தந த ரத த ற க கப ப ட பட ட அந தத த ய க கள ன ஈட இண யற றச ச யல ப ட கள ந ன வ க ர வ ண ட யத அவச யம க ம . இன ற ச வ ச க க ம இந தச ச தந த ரக க ற ற அவ வளவ எள த க க ட த த வ டவ ல ல . வ ய ப ரத த ற க க ந ட ட ல ந ழ ந த வ ள ள ஏக த பத த ய வ ற யர கள , உள ந ட ட ப ரச சன கள த தங கள க க ச ச தகம கப பயன பட த த க க ண ட ந ட ட தங கள ன ஆட ச ய ன க ழ க ண ட வந தனர . த ய மண ண ஆக ரம த த ள ள அந ந யர கள டம ர ந த ந ட ட ம ட க இந த யர கள அன வர ம ஒன ற ண ந த ப ப ர ட னர . த ச வ ட தல என ற வர ம ப த அத ல , ஜ த , மதம , இனம என பதற க ல ல ம இடம இல ல . வ ள ள யன வர க க க ம ன னர பல வ ற இன, ம ழ மக கள கப ப ர ந த வ ழ ந த ர ந த இந த யர கள , வ ள ள யன எத ர க க, தங கள ட ய ல ன அன த த வ ற ற வ ர ப ப , வ ற ப ப கள ய ம கள ந த ஓரண ய ல ந ன ற ப ப ர ட னர . என ன ம எப ப ழ த ம ப ல அற பக க ச ற க கவ ம அட ம ப பதவ க க கவ ம வ ல ப ன ச ல த ர க கள ம ந ட ட ல இர க கவ ச ய தனர .அன த த ப ப ரச சன கள ய ம எத ர க ண ட இற த ய ல வ ள ள யன ந ட ட வ ட ட வ ரட ட , 15 ஆகஸ ட 1947 அன ற இன பம ன ச தந த ரக க ற ற ச ச வ ச த தனர மக கள . வ ள ள யன ந ட ட வ ட ட வ ள ய ற ய ந ம டத த ல ர ந த அத வர மற ம கம க இர ந த சத ர ட ய மற ற ர எத ர ய .. இல ல ... த ர க ய ச சம ள க க வ ண ட ய ந ல க க இக கட ட ன ந ல க க ந ட வந த வ ட டத . ஆன ல உள ள க க ள ள வளர ந த வந த அந த எத ர ய க க ற த தத த ள வ ன ச ந தன இன ம ய என னம ந ட அந தத த ர க கள ச சர ய கக கவன க கத தவற வ ட டத . அதன வ ள வ ந ட ச தந த ரம அட ந த ஒர வர டத த ல ய ப ற ஆரம ப த த வ ட டத .ஆம ... ச ம ர , 35 வர ட க லம வ ள ள யன எத ர த த அவன ன அடக க ம ற அட ம ஆட ச ய ல ப ர ட வந தத த சத தந த எனப ப ற றப பட ம ம கந த ஸ கரம சந த க ந த என ற க ந த யட கள , ச தந த ர இந த ய வ ல ஒர வர ட க லம க ட உய ர ட வ ழ இயல மல ப னத . இந த ஒன ற மட ட ம த ரத தப பட ட எத ர ய வ ட, அழ க கப பட வ ண ட ய த ர க ய ன வல ம ய ய ம வ ற ய ய ம பற ச ற ற ம . அப ப ழ த ம அந தத த ர க ய ன ல ந ட எத ர க ள ளப ப க ம ப ரச சன கள ச சர ய க உணர ந த நடவட க க எட க கப பட ததன வ ள வ இன ற ந ட அன பவ த த க க ண ட ர க க ன றத .இந தத த ர க கள ன சத வ ல கள ன ல ம கக க ட ரம கப ப த க கப பட டவர கள ம ப த க கப பட ட க க ண ட ர ப பவர கள ம ம ஸ ல ம கள த ன . இந த யச ச தந த ரத த ற க த தனத சதவ க தத த ய ம ம ஞ ச ம வ தத த ல உய ர கள ய ம உடம கள ய ம த ய கம ச ய த இஸ ல ம ய சம த யம , இன ற இந தத த ர க கள ன க ங கர யத த ல ந ட ட ன த ச ய ந ர ட டத த ல ர ந த ஒத க கப பட ட இரண ட ந தரக க ட மக கள வ டத தரம த ழ த தப பட டவர கள க, த சவ ர த கள கச ச த தர க கப பட ட க வலப பட த தப பட ட ள ளனர . அன ற ந ட ட மக கள டன ஒர அண ய ல இண ந த ச ச தந த ரத த ற க கப ப ர ட ய ம ஸ ல ம சம த யம , இன ற எத வ ம ல ல தவர கள க அரச , அத க ரம , ந த , கல வ , ப ர ள த ரம என அன த த ல ம ஒத க கப பட ட ப ப ந தங க வர கள க ந ட ட ன வ ர த கள ப ன ற ச த தர க கப பட ட பல கட வ க கப பட ட ள ளனர . ம ல ம பட க க இங க >>>>
Open, posted on : 10-12-2015
20/08/2012I have learned a nemubr of important things by means of your post. I will also like to state that there will be a situation that you will make application for a loan and never need a co-signer such as a Federal Student Aid Loan. But if you are getting a loan through a regular lender then you need to be willing to have a co-signer ready to make it easier for you. The lenders can base any decision on the few elements but the most significant will be your credit score. There are some loan companies that will furthermore look at your job history and come to a decision based on that but in most cases it will depend on your rating. http://tdvchd.com [url=http://dlkccsm.com]dlkccsm[/url] [link=http://feacrzyxzqh.com]feacrzyxzqh[/link]
Jack, posted on : 10-12-2015
Oh my, where did all the confidence go! it was there in one of your piovreus post! about you being at peace with yourself.This just means that you have doubts.I can see what that BA guy is doing. He wanted to see what do you do when under pressure.Questions are never wrong, no matter how stupid they are.And you are preparing to be a lawyer, my guess is that BA was trying to show you how cruel it is out there!!But you will get there, just dont become one of those people!You got brains you just need experience.I read it somewhere " A perfect man is not the one who always takes the right decisions, but absorbs the brunt of consequences of his actions, and that is the only way to be perfect, after all steel is only forged in fire." http://rrwnqrwi.com [url=http://xjujtvafkeq.com]xjujtvafkeq[/url] [link=http://pnjfir.com]pnjfir[/link]
Reena, posted on : 10-12-2015
I am working on rails and just a bennegir and i have used rails for web application development and now i want to use rails for designing an api for iphone application. I will clearly explain my needs1, I want to authenticate the user using the api once the user gives username and password as input. In my web application i used devise for authentication and it made the task so simple. i used my web app itself for this and since authentication token is provided the next request is made with the token. My question here is whether i can use the same controller for responding or seperate controller for api?2, Next thing is in iphone application there is a need of forgot password functionality. In web application devise does all those functionalities to ease. how can i get the forgot password functionality to work in iphone application. In web application it sends a reset password instruction to the users mail whereas in iphone app i want to send the password of the user to mail once he gives his mail id or generate a password randomly and send to the mail. How can i achieve this?Please suggest me some ideas and help me if there are any examples http://cikoqmxfzgl.com [url=http://avqkjdts.com]avqkjdts[/url] [link=http://xjjhxusc.com]xjjhxusc[/link]
Ariel, posted on : 04-12-2015
12/09/2012Thanks for your publish. My spusoe and i have often noticed that many people are desirous to lose weight when they wish to appear slim and also attractive. Even so, they do not always realize that there are other benefits to losing weight additionally. Doctors declare that obese people come across a variety of diseases that can be perfectely attributed to the excess weight. The good news is that people that are overweight and also suffering from several diseases can reduce the severity of their particular illnesses by means of losing weight. You are able to see a slow but identifiable improvement in health if even a negligible amount of weight loss is attained.

FIRST808809810811812LAST