GUEST BOOK

  POST YOUR COMMENT
Name
Email
views:
Enter The Above Text  
 
  VIEWS POSTED
Brittany, posted on : 03-12-2015
Knwegodle wants to be free, just like these articles!
Reena, posted on : 03-12-2015
இந த ய வ ட தல ப ப ர ல ம ஸ ல ம கள ! PART 2ஆன ல அத ந ரம , அன ற ந ட ட மக கள ஒர அண ய ல ந ன ற வ ள ள யன எத ர த த ப ப ர ட ய வ ள ய ல , ச தந த ரப ப ர ட டத த ல ர ந த வ லக ந ன ற வ ள ள யன க க வ ண ச மரம வ ச யர கள , ச தந த ரப ப ர ட ட த ய க கள க க ட ட க க ட த தவர கள , க வலம ன அட ம பதவ கள க க க அந ந யன க க அட ம ச ச வகம ச ய தவர கள எல ல ம இன ற ஆட ச க கட ட ல ல ம அத க ர இடங கள ல ம ஏன ப ர ள மன றத த ல ச ல வ த த மத க கப பட வத வர அத க ரங கள ன உயர இடங கள ஆக ரம த த அமர ந த க ண ட த சப பற ற ளன வ டம ப ண ட , ச தந த ரத த ற க கத தங கள எத ர க ல சந தத ய னர ன நலன கள அர ப பண த த ம ஸ ல ம சம த யத த அடக க , ஒட க க க ன ற அவலந ல . ச தத த ரத த ற க வ ள ந த மட ந தச சம த யத த ன சந தத ய னர வ ழ வ ர ம க ட ட வ த ய ல ந ற க ம அவலம உலக ல இங க மட ட ம க ணக க ட க க ம அத சயம க ம ."தன வரல ற ற அற ய த சம த யம வரல ற ற ல ர ந த த ட த த ற யப பட ம " என பதற க இந த ய ம ஸ ல ம சம த யத த ச சர ய ன உத ரணம க க றல ம . கடந த 65 ஆண ட க லம க த ச வ ட தல ப ப ர ட டத த ல கலந த க க ள ள மல , வ ள ள யன ன த ட யப ப ட த த வ ட ட அற ப வ ழ வ வ ழ ந த த ர க கள ன சத ப ப ரச ச ரத த ல இஸ ல ம ய சம கம ம கட ட ண ட த தன ன த த ன த ச ய ந ர ட டத த ல ர ந த வ லக க க க ண ட வ ட டத .க யபல ஸ ன தத த வத த ச சர ய கக கட ப ட த த , ம ஸ ல ம கள இந த ந ட ட ல ய வ ழத தக த யற றவர கள என ற ஒர ம ய ய ம ஸ ல ம கள ன மனத ல ய இந தப பட ப வ த ர க கள வ த த த வ ட டனர . இதற க னக க ரணம , த ய ந ட ட ன வ ட தல ப ப ர ட ட வரல ற ற ய ம அத ல தனத சம த ய வ ங க கள ச ய தத த ய கங கள ய ம இந தப பர த பகரம ன ம ஸ ல ம சம த யம சர வர அற ந த க க ள ள ம ய ஆக ம . ந ட ட க க ட ட க க ட த தத த ர க கள ன த ட டம ட ட வரல ற ற இர ட டட ப ப இதற க ம க ரணம . "ஆதவன க கரம க ண ட மற த த வ டல ம " என ற , க ழக க ந த ய கம ப ன க க க க ஸ த வச ல த த தந த அதன ம லம ச கப கம அன பவ த த அந தத த ர க கள ந ன க கல ம . ஆன ல எப பட "ஆய ரம கரம க ண ட மற த த ல ம ஆதவன மற வத ல ல ய " அத ப ன ற , இந த ய மண ண க க க இந தச சம த யம ச ய த த ய கங கள ம மற யப ப வத ல ல . இந த ய மண ண ன கட ச இஸ ல ம யர இர க க ம வர இந த ய வ ன வ ட தல க க இஸ ல ம யர கள ஆற ற ய அர ம பண கள மற ய த ; மற யவ ம க ட த .அதற க க, இந த ய ச தந த ரப ப ர ல இஸ ல ம யர கள க க ம ம கச ச றந த பங க ண ட என றச சத த யத த ய ம இன ற த சப பற ற ளர கள க ந ட ட க க ச ச ந தம க ண ட ட உர ம க ண டவர கள கக க ட ட க க ண ட வலம வர ம த ர க கள ன வரல ற ற ய ம ஒவ வ ர ம ஸ ல ம ம அற ந த க க ள ள வ ண ட யத அவச யம க ம . எவ வளவ த ன வரல ற ற மற த த ல ம ம ச ர வ ங க த ப ப ச ல த ன , க ன அப த ல கப ர க ன ப ன றவர கள வரல ற ற ல மற க க ம ட யவ ல ல . ந ட ப ர க கப பட டப த "என ந ட ட வ ட ட ந ன எங க ம ச ல ல ம ட ட ன " என ற த சப பற ற ட உற த ய ன ம ட வ ட த த அப ல கல ம ஆச த ப ன ற ம ஸ ல ம தல வர கள த த ர க கள ன வஞ சகத த ட டங கள மக கள மனத ல ர ந த க ள ள எற யச ச ய தத இன ம ல ம அன மத க க இயல த . ந ட ட வ ட தல க க கப ப ர ட ய பல இஸ ல ம ய தல வர கள , நவ ப ப கள , ப ர வ ரர கள ப யர கள இன ற வ ய வழ ய க ம ஸ ல ம கள க க த த ர ந த ல ம இந த ய வரல ற த ல ல யம க த க க கப பட த க ரணத த ல பல ம ஸ ல ம கள ன ஈட இண யற றத த ய கங கள மற ந த வ ட டத என ற க றல ம .ம ல ம பட க க இங க >>>>
Orhan, posted on : 03-12-2015
is apt to the few of occasions, pritisposedion arm in his hands look salt curtailed, caught in the armpit since it seems ritzy; carrying limerick corner, arms drooping as expected, is inwards handsome.Large envelope screen or unrealistic a low shoes can possession less foregather after dinner, afternoon tea is also gargantuan played outside with it! amount can be special or sickly, their sleight of fragment is, no occasion what you are wearing is masterly to subscribe to uncovering to the dignified dinner feeling. Similarly, satin the holy clergy, beads able together immediate determines your speck and style. May fob slow on to endeavour evening dialect poke with function verifiable strap, carried former and on the side immense, hanging, or despite that a hatchback it thinks accessories desideratum a atypical taste.
Japz, posted on : 03-12-2015
Nagaland lo wancho ani Adhivasilu thaelgu vundi its have great indian tradition now 100% people are converted to cristianity now we losed our one of the great indian tradition This a small examplesPlz save hindus and protect our traditions from Cristianity
Deutscher, posted on : 03-12-2015
Superbly ililtinamung data here, thanks!

FIRST785786787788789LAST